Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi

NAKNADA TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA

Zahtevi za priznavanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, podnose se u Sekretarijatu za dečju zaštitu, 27. marta 43-45.

Za decu bez roditeljskog staranja koja su smeštena u ustanove socijalne zaštite, zahtev podnosi ustanova socijalne zaštite. Uz popunjen obrazac zahteva prilažu se i sledeća dokumenta:

  • Akt ustanove socijalne zaštite o smeštaju u ustanovu;
  • Potvrda predškolske ustanove o upisu deteta.

Za decu bez roditeljskog staranja koja su smeštena u starateljsku ili hraniteljsku porodicu, zahtev podnosi staratelj, odnosno hranitelj, a pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi može se ostvariti pod uslovom da je za dete ostvareno pravo na dečji dodatak.

Uz popunjen obrazac zahteva prilažu se sledeća dokumenta:

  • Rešenje nadležnog organa starateljstva o smeštaju u hraniteljsku, odnosno starateljsku porodicu;
  • Rešenje o ostvarenom pravu na dečji dodatak za dete smešteno u hraniteljsku, odnosno starateljsku porodicu;
  • Potvrda predškolske ustanove o upisu deteta.

Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, priznaje se od dana podnetog zahteva do isteka tekuće godine.

NAKNADA TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA DECU OMETENU U RAZVOJU

Zahtevi za priznavanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu ometenu u razvoju podnosi roditelj, ustanova socijalne zaštite, hranitelj, odnosno staratelj Sekretarijatu za dečju zaštitu, 27. marta 43-45.

Za decu ometenu u razvoju koja borave u posebnim vaspitnim grupama u predškolskoj ustanovi, uz popunjen obrazac zahteva podnose se sledeća dokumenta:

  • Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;
  • Potvrda predškolske ustanove o upisu deteta u posebnu vaspitnu grupu, sa podacima u pogledu dužine dnevnog boravka deteta.

Za decu ometenu u razvoju koja borave u redovnim vaspitnim grupama u predškolskoj ustanovi, uz popunjen obrazac zahteva podnose se sledeća dokumenta:

  • Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;
  • Rešenje o ostvarenom pravu na dečiji dodatak – za dete koje boravi u redovnoj vaspitnoj grupi;
  • Potvrda predškolske ustanove o upisu deteta u redovnu vaspitnu grupu, sa podacima u pogledu dužine dnevnog boravka deteta.

Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu ometenu u razvoju, priznaje se od dana podnetog zahteva do isteka tekuće radne godine.