Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Kalemegdan, Gornji grad 14
centrala 3287-420, faks 3287-411
www.belgradeheritage.com

Direktor: Olivera Vučković
tel. 2622-341, 3287-566

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda osnovo je Grad Beograd 1960. godine, kako bi se starao o spomeničkoj baštini glavnog grada. Njegova osnovna delatnost je zaštita spomenika kulture, prostornih kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta kao i izrada konzervatorsko-restauratorskih projekata i projekata revitalizacije, izrada uslova za urbanističke planove, preduzimanje mera tehničke zaštite, rukovođenje i praćenje izvođenja radova na tehničkoj zaštiti i unapređenje dokumentacije. 

Nadležnost Zavoda uslovljava stalnu saradnju sa brojnim institucijama i organizacijama iz različitih oblasti (organi državne uprave, naučno-obrazovne ustanove, ustanove kulture, javna i javna-komunalna preduzeća, projektna i građevinska preduzeća i sl), kao i pojedincima. 

U okviru svoje osnovne delatnosti Zavod u kontinuitetu radi na prezentaciji i popularizaciji kulturno–istorijskog nasleđa Beograda, kroz izdavanje monografija, časopisa i kataloga, organizovanje konferencija i izložbi, saradnju sa medijima, kulturnim centrima, institutima, školama i fakultetima, kao i učešćem u tradicionalnim manifestacijama kulture, kao što su Dani Beograda, Dani evropske baštine, „Noć muzeja“, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture i dr.

Za skoro šest decenija postojanja Zavoda na području grada Beograda utvrđeno je 417 nepokretnih kulturnih dobara, izvedeni su mnogobrojni radovi na spomenicima kulture, izrađen je velik broj konzervatorsko-restauratorskih projekata, objavljen je značajan broj naslova i periodičnih izdanja.