Секретаријат за финансије

Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
Е-маил: finansije@beograd.gov.rs

Катарина Чубрић, секретар, 3229-767
Наташа Павићевић, в.д.подсекретара, 3232-541

Секретаријат за финансије обавља послове који се односе на:

 • припрему предлога консолидованог биланса Града и праћење остварења јавних прихода и јавних расхода;
 • припрему нацрта одлука за остваривање изворних јавних прихода, праћење њиховог спровођења и давање мишљења о примени истих;
 • припрему нацрта одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обим буџета градских општина;  
 • припрему нацртa одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина  и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама;
 • припрему нацрта одлуке о буџету Града; 
 • припрему финансијског плана Секретаријата;
 • праћење и координацију програмских информација, анализу полугодишњег и годишњег извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката директних корисника буџета Града;
 • израду и ажурирање базе капиталних пројеката;  контролу захтева за финансирање капиталних пројеката и израду нацрта плана јавних инвестиција града Београда;
 • усклађивање и контролу пословних процедура, давање препорука и друге активности ради успостављања финансијског управљања и контроле; 
 • спровођење јавне набавке из надлежности Секретаријата;
 • послови које се односе на обезбеђивање САП ЕРП лиценцних права, консултантско сервисних услуга и подршке за коришћење САП ЕРП информационог система буџетским корисницима и градским општинама и послови управљања осталим финансијским информационим системима;
 • послови трезора Града који се односе на финансијско планирање, управљање готовинским средствима, контролу расхода буџета, буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора, управљање дугом и финансијском имовином, у складу са законом;
 • припрему периодичних извештаја о извршењу буџета Града, нацрта одлуке о завршном рачуну буџета града и консолидованог извештаја града Београда;
 • реализацију уговора о кредитима града Београда;
 • спровођење контроле над поштовањем рокова измирења новчаних обавеза и контроле измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних и индиректних корисника средстава буџета града и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора;
 • вођење књиговодствених евиденција директних корисника средстава буџета града Београда на основу валидних књиговодствених исправа;
 • израда завршног рачуна директних корисника средстава буџета града Београда;
 • контрола исправности документације достављене на књиговодствено евидентирање, одређивање пореског третмана, обрачун ПДВ-а и израда свих пореских пријава за град Београд;
 • припремање предлога решења о давању сагласности надлежног органа Града на годишње и вишегодишње програме пословања, остале програме, на ниво цена комунално-стамбених, саобраћајних, урбанистичких и других услуга јавних предузећа чији је оснивач град; на расподелу добити односно на покриће губитка по завршном рачуну у јавним предузећима, јавно комуналним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса, основаним од стране Града или другог јавног предузећа чији је оснивач Град;
 • анализу услова пословања и извештавања за јавна предузећа, јавно комунална предузећа и остале облике организовања којима је оснивач град Београд;

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ
- Сектор за фискалне послове 
- Сектор за буџет 
- Сектор трезора 
- Сектор за рачуноводствене услуге директних буџетских корисника 
- Сектор за цене
- Сектор за правне и економске послове
- Сектор за капиталне инвестиције
- Сектор за буџете градских општина
- Сектор за програмски буџет, САП и информациону подршку
- Сектор за буџетско рачуноводство и финансијско извештавање на нивоу града и обрачун личних примања
- Одељење за спровођење система финансијког управљања и контроле

  
  Корисни линкови