Градске општине

 

Градска општина је део територије Града Београда у којој се врше одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом града. Послове градске општине врше органи градске општине. Грађани учествују у вршењу послова градске општине преко изабраних одборника у скупштину градске општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у складу са Уставом, законом, Статутом града и актима градске општине.

Органи градске општине су:
- Скупштина градске општине
- Председник градске општине
- Веће градске општине
- Управа градске општине

Скупштина градске општине има од 19 до 75 одборника.

Председник градске општине председава Скупштином градске општине и председник је Већа градске општине. Председника градске општине бира Скупштина градске општине из реда одборника.

Веће градске општине чине председник општине, заменик председника општине и највише 11 чланова. Чланове бира Скупштина градске општине, на предлог председника градске општине.

Градске општине:
Чукарица
Нови Београд
Палилула
Раковица
Савски венац
Стари град
Вождовац
Врачар
Земун
Звездара
Барајево
Гроцка
Лазаревац
Младеновац
Обреновац
Сопот
Сурчин

Надлежности градске општине:
- доноси одлуку о организацији и раду органа градске општине, буџет и завршни рачун;
- може да образује месну заједницу, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са одлуком скупштине градске општине о начину образовања, пословима и начину финансирања послова месне заједнице;
- даје мишљење на урбанистичке планове који се доносе за њено подручје и на регионални просторни план Града;
- даје грађевинско земљиште у закуп, у складу са законом и одлуком Града, ради изградње објекта бруто површине до 800 м2.
- доноси решење у првом степену за изградњу и реконструкцију објекта до 800 м2 бруто површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор и одлучује о постављању привремених објеката на јавним површинама (киосци и мањи монтажни објекти) у складу са одлуком и планом који доноси Град.
- спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
- стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
- уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
- стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју;
- планира и предузима мере у случају елементарних и других непогода у градској општини и ствара услове за њихово отклањање у циљу заштите грађана и материјалних добара;
- организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
- штити и унапређује животну средину и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћењу и унапређење подручја са лековитим природним својствима;
- стара се и предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина, дечјих игралишта, објеката јавне расвете и саобраћајних знакова;
- стара се о јавном обавештавању грађана о питањима од значаја за живот и рад грађана у градској општини;
- обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права, у складу са законом;
- уређује организацију, поступање и рад мировних већа;
- образује органе, организације и службе за потребе градске општине, уређује њихову организацију и рад и оснива предузећа;
- извршава прописе и опште акте Града и градске општине.

Градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, поред наведених послова:
- доносе урбанистичке планове за своје подручје, осим генералног и планова за примарне објекте јединственог градског инфраструктурног система, издају акта о условима за уређење простора на основу планова које доносе;
- доносе решење у првом степену за изградњу и реконструкцију објеката за које издају акте о условима за уређење простора на основу планова које доносе;
- дају грађевинско земљиште у закуп ради изградње објеката предвиђених урбанистичким плановима које оне доносе и доносе план за постављање привремених објеката на јавним површинма (киосци и мањи монтажни објекти);
- обезбеђују услове за обављање и развој комуналних делатности (производња и испорука воде, гаса, топлотне и термоелектричне енергије, одржавање гробаља и обављање погребних услуга, обављање димничарских услуга, услуга пијаца, као и за одржавање јавних зелених површина и др.) и за њихово обављање, по правилу, оснивају јавна предузећа;
- старају се о изградњи, одржавању и коришћењу локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за градску општину.