понедељак, 29. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 18/20

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда од 29.06.2020. године, за централизовану јавну набавку бр. 18/20, добра – Microsoft лиценце у отвореном поступку

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
У отвореном поступку централизоване јавне набавке број 18/20, добра – Microsoft лиценце

Одлука