петак, 4. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 5/20

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1

Објављује

Одлуку о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 5/20, добра – Свеже месо, обликовану у три партије

Одлука