Омбудсман града Београда

Косовска 17/I

Миљко Ваљаревић, омбудсман, тел. 3240-394, 3227-494
https://ombudsman-beograd.rs/
е-mail: ombudsman@beograd.gov.rs

Рад са странкама од 9 до 14 часова.

Омбудсман је институција правног система која, постоји у више од сто земаља у свету. Омбудсман је институција коју је први пут успоставио Шведски парламент 1809. са задатком да надгледа како извршна власт спроводи законе. У преводу са шведског, реч „омбудсман” значи повереник или пуномоћник, а према функцији коју обавља, реч омбудсман значи заштитник људских права или грађански правобранилац.

Институција Омбудсмана уведена је у правни  систем града Београда, октобра 2005. године, а први омбудсман је започео са радом септембра 2006. године, као грађански бранилац за град Београд. Децембра 2009. године, инстутуција је променила у назив Заштитник грађана да би најновијом изменом промењен у Омбудсман града Београда.

Омбудсман je овлашћен да штити и контролише поштовање права грађана и контролише рад Градске управе града Београда и јавних служби  чији je оснивач Град Београд (субјекти контроле) ако се ради o повреди прописа и општих аката Града Београда. 
Омбудсман није овлашћен да контролише рад Скупштине града Београда, Градоначелника града Београда и Градског већа града Београда.

Омбудсман се бира на време од 5 година и на исту дужност исто лице може бити изабрано највише два пута узастопно.
Омбудсман има четири заменика.

Послови заштитника грађана су:
- заштита права грађана и остваривање тих права ако се ради o повреди прописа и општих аката Града;
- контрола рада Градске управе града Београда и јавних служби које је основао Град Београд;
- подношење иницијатива за измене, допуне или доношење нових законa и других прописa и општих аката ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатка у прописима;
- давање мишљења на нацрт прописа или општег акта града када се њиме уређују питања од значаја за заштиту и унапређење права и интереса грађана;
- подношење иницијатива за покретање поступка пред Уставним судом Републике Србије за оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката којима се уређују питања која се односе на права грађана.

Подношење притужби
Свако физичко или правно лице, домаће или страно које сматра да су му актом, радњом или нечињењем субјекта контроле повређена права може да поднесе притужбу Омбудсману.

Пре подношења притужбе грађанин је дужан да покуша да заштити своја права у редовном правном поступку, јер омбудсман неће поступати по притужби док претходно не буду исцрпљена сва правна средства, у одговарајућем правном поступку. Изузетно, омбудсман може покренути поступак и пре него што су исцрпљена сва правна средства ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или кад омбудсман оцени да је дошло до грубог кршења начела самосталности и законитости, стручности, непристрасности и политичке неутралности, делотворности у остваривању права странака и поштовања странака у субјекту контроле.

Притужба грађана мора да садржи назив субјекта на чији се рад односи, опис повреда права, чињенице и доказе који поткрепљују притужбу, податке о томе која су правна средства искоришћена, као и име и адресу подносиоца. Омбудсман не поступа по анонимној притужби. Притужба се подноси у писаној форми (укључујући све облике електронске комуникације) или усмено у записник и за њено подношење не плаћа се такса нити било која друга накнада. Притужба се може поднети ако је од учињене повреде права грађана, односно од последњег поступања, односно непоступања Градске управе града Београда или јавне службе протекло највише годину дана. Поступак пред омбудсманом је бесплатан.

Након спроведеног поступка по притужби, уколико утврди да је дошло до повреде права, омбудсман даје препоруку у којој упућује субјекта контроле како уочени недостатак треба отклонити.

Субјект контроле дужан је да најкасније у року од 30 дана од дана добијања препоруке достави извештај о предузетим радњама ради отклањања недостатака односно о разлозима због којих није поступио по препоруци. 

Уколико надлежан субјект не поступи по препоруци, омбудсман се може обратити јавности, односно Скупштини града Београда, а може и да препоручи утврђивање одговорности надлежног руководећег радника субјекта контроле.

  
  Корисни линкови