Индустрија и рударство

У укупнoj индустрији Београда заступљено је рударство (са 8,1 %), прерађивачка индустрија (45,1 %), производња електричнe енергијe, парe и топпле воде и климатизација (46,8%).

Индустрију Београда представља преко 78.000 радника који су запослени у 6.774 предузећа и 6.844 предузетника (радњи). У оквиру прерађивачке индустрије запослено је 54.451 лица, у делатности рударства 8.258 и у снабдевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији 7.257. У сектору прерађивачке индустрије, који у укупној индустрији Београда учествује са 45,1%, заступљена је:

• производња прехрамбених производа
• производња пића
• производња текстилa
• производња одевних предмета
• производња коже, предмета од коже
• прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, сем намештаја
• производња папира и производа од папира
• штампање и умножавање аудио и видео записа
• производња кокса и деривата нафте
• производња хемикалија и хемијских производа
• производња основних фармацеутских производа и препарата
• производња производа од гуме и пластике
• производња производа од осталих неметалних минерала
• производња основних метала
• производња металних производа, осим машина и уређаја
• производња рачунара, електронских и оптичких производа
• производња електричне опреме
• производња машина и опреме непоменуте на другом месту
• производња моторних возила, приколица и полуприколица
• производња осталих саобраћајних средстава
• производња намештаја
• остале прерађивачке делатности
• поправка и монтажа машина и опреме.

Најзначајнији извозни производи у индустрији, према укупној вредности оствареног извоза у 2012. били су:

• прехрамбени производи 21,4%,
• машине и уређаји 8,6%,
• метали и производи од метала 17,0,
• хартија и производи од хартије 11,6%,
• рачунари и електро опрема 25,4%,
• производња готових текстилних производа 4,5% и
• хемијски и фармацеутски производи 11,5%.

Према подацима Завода за информатику и статистику укупна индустријска производња на територији Града Београда у периоду јануар – октобар 2013. године мања је за 1,5% у односу на исти период 2012. године.

Посматрано по секторима, у периоду јануар – октобар 2013. године, у односу на исти период предходне године забележена су следећа кретања индустријске производње:
- прерађивачка индустрија је смањена за 8,4%,
- снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација је пораслo за 7,5% и
- рударство је смањено за 3%.

Од 23 гране, које су заступљене у сектору прерађивачке индустрије Београда, повећање  производње у периоду јануар – јун 2013. у односу на исти период  предходне године, остварено је у:
- производња текстила за 15,4%;
- производња одевних предмета за 4%;
- производња коже и предмета од коже за 6%;
- прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја за 14,6%;
- производња папира и производа од папира за 5,5% и
- производња кокса и деривата нафте за 6,9%.

Пад индустријске производње забележен је у следећим привредним гранама:
- производња прехрамбених производа за 3,4%;
- производња пића за 10,7%;
- штампање и умножавање аудио и видео записа за 10,9%;
- производња хемикалија и хемијских производа 8,5 %;
- производња основних фармацеутских производа и препарата за 8,8%;
- производња производа од гуме и пластике за 6,9%;
- производња производа од осталих неметалних минерала 41,2%;
- производња основних метала за 14,4%;
- производња металних производа, осим машина и уређаја за 19,4%;
- производња рачунара, електронских и оптичких производа за 57,5%;
- производња електричне опреме 28,2%;
- производња машина и опреме на другом месту непоменуте  за  31,8%;
- производња моторних возила, приколица и полуприколица за 40,2%;
- производња намештаја за 43,9%;
- остале прерађивачке делатности за 9,6% и
- поправка и монтажа машина и опреме за 15,4%.

Производња осталих саобраћајних средстава  је 0,0.

Извор података: Завод за информатику и статистику Београд

УКУПНА СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА БЕОГРАДСКОГ РЕГИОНА

Укупна спољнотрговинска робна размена Београдског региона за период јануар-октобар 2013. године: Извоз робе, изражен у доларима, имао је вредност од 2,6 милијарди долара, што је више за 11,4%  у односу на исти период претходне године. Увоз робе, имао је вредност од 7,1 милијарди долара, што је више за 2,2% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи око 4,5 милијарде долара и мањи је за 8,7% у односу на исти период претходне године.

У периоду јануар-октобар 2013. године Београдски регион је учествовао у укупном извозу Србије са 21,4%, док је у увозу робе учествовао са 42,1%.

Извор података: Републички завод за статистику