Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета (Закон о финансијској подршци породици са децом, „Службени гласник РС” број 16/02, 115/05 И 107/09)

Уз уредно попуњен захтев подносилац или послодавац прилаже:

-  Извештај о привременој спречености за рад за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета - оригинал дознаке,
-  Решење о праву на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, издато од стране послодавца, 
- Налаз и мишљење Комисије о степену психофизичке ометености детета,
- Личну изјаву да у време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета неће обављати исту или другу делатност - само за лице које самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице,
- Податке о почетку и престанку обавезног социјалног осигурања у 12 месеци који претходе месецу отпочињања породиљског одсуства,
- Податке о основу осигурања,
- Податке о висини основне зараде у 12 месеци који претходе месецу отпочињања породиљског одсуства,
- Податке о висини основице на коју су плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање у 12 месеци који претходе месецу отпочињања породиљског одсуства – само за лица која самостално обављају делатност, 
- Податке о обвезнику плаћања доприноса (назив послодавца и ПИБ).

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, запослени по службеној дужности прибављају:

- Податке из матичне књиге рођених за сву живорођену децу у породици,
- Податке о усвојењу и смештају детета у старатељску или хранитељску породицу, уколико је подносилац захтева усвојитељ, старатељ или хранитељ,
- Податке о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања делатности другом лицу, за лица која самостално обаваљају делатност.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИЛИ ПОСЛОДАВАЦ  МОЖЕ, НА ОСНОВУ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ ПОДНОСИОЦА, ПРИЛОЖИТИ СВЕ ИЛИ НЕКЕ ОД ДОКАЗА КОЈИ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.