Служба за интерну ревизију града Београда

Краљице Марије 1/VI и 1/ XII
e-mail: interna.revizija@beograd.gov.rs

Јадранка Даниловић, директор, 715-7522
Рајко Цупаћ, заменик директора, 715-7035

Служба за интерну ревизију града Београда основана је Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију града Београда као посебна служба града Београда. Служба обавља послове из делокруга прописаног законом којим се уређује буџетски систем, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије. Службa je функциoнaлнo и oргaнизaциoнo нeзaвиснa oд дeлaтнoсти кojу рeвидирa, ниje дeo ниjeднoг пoслoвнoг прoцeсa, oднoснo oргaнизaциoнoг дeлa oргaнизaциje, a у свoм рaду je oдгoвoрнa нeпoсрeднo грaдoнaчeлнику.

У Служби за интерну ревизију града Београда су образоване следеће унутрашње организационе јединице:
1. Сектор за послове интерне ревизије код директних и индиректних корисника буџетских средстава града Београда
а) Одељење за послове интерне ревизије код директних и индиректних корисника буџетских средстава града Београда

2. Сектор за послове интерне ревизије код општина на територији града Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач општина
а) Одељење за послове интерне ревизије код општина на територији града Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач општина

3. Сектор за послове интерне ревизије код јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и друштава капитала основаних од стране града Београда
а) Одељење за послове интерне ревизије код јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и друштава капитала основаних од стране града Београда

4. Сектор за нормативне, правне и економско-финансијске послове
а) Одељење за нормативне, правне и студијско-аналитичке послове
б) Одељење за eкономско-финансијске послове 

5. Сектор за оцену квалитета активности интерне ревизије
а) Одељење за оцену квалитета активности интерне ревизије

  
  Корисни линкови