Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45, централа: 3227-241, 3309-000

Инфо служба: 2750-237, факс 3222-420
e-mail: imovina@beograd.gov.rs

Tатјана Парпура, секретар, 2750-237
Данило Ђаковић, подсекретар, 3292-427

Пријем странака: уторком, средом и четвртком од 10 до 12 часова.

Секретаријат за имовинскe и правне послове обавља послове који се односе на:

- област имовинско-правних послова

• евиденцију и попис службених, пословних и других зграда, стамбених зграда и станова; 
• управљање, коришћење и располагање над овим непокретностима и упис права на непокретностима у јавне књиге;
• послови који се односе на решавање стамбених потреба у складу са прописима и посебним програмима града,
• друге послове у овим областима у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

- област грађевинског земљишта

• утврђивање права на конверзију права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду;
• одређивање земљишта за редовну употребу објеката у посебним случајевима;
• престанак права коришћења грађевинског земљишта;
• отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Београда;
• прибављање и располагање грађевинског земљишта у јавну својину града Београда;
• размену грађевинског земљишта између града Београда и других носиоца права својине на грађевинском земљишту;
• деобу грађевинског земљишта у сусвојини или заједничкој својини града Београда и других носиоца права својине;
• доношење решења о урбаној комасацији;
• установљавање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда;
• попис и евиденцију грађевинског земљишта;
• учествовање у припреми прописа и других аката које доносе органи града из делокруга рада секретаријата;
• као и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

I СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Одељење за располагање и управљање непокретностима у јавној својини града Београда
2. Одељење за становање
3. Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града Београда
4. Одељење за одржавање непокретности града Београда и контролу коришћења и управљања непокретностима
5. Одељење за располагање и управљање непокретностима од посебног значаја за град Београд

II СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
1. Одељење за закуп и правне послове

III СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1. Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора

IV СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
1. Одељење за попис, евиденцију , и упис права јавне својине и утврђивање престанка права коришћења грађевинског земљишта
2. Одељење за послове располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града Београда
3. Одељење за утврђивање права на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда

V СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ПРАВНЕ, ОПШТЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
1. Одељење за географски информациони систем, електронску документацију, правне и опште послове
2. Одељење за економске и финансијске послове

  
  Корисни линкови