петак, 13. јануар 2017.

Поступак остваривања субвенција на комуналне производе и услуге код ЈКП „Инфостан технологије”

Поступак остваривања субвенција на комуналне производе и услуге код ЈКП „Инфостан технологије”:

- по основу најниже пензије у складу са прописима и пензијском и инвалидском осигурању,
- за закупца стана који је као лице у стању социјалне потребе добио стан на коришћење у закуп на пет година,
- корисник као појединац или корисник чија породица има укупан месечни приход који не прелази дефинисан проценат од просечне зараде по запосленом у граду Београду.

Уз уредно попуњен захтев подносилац прилаже:

- Фотокопију своје личне карте или очитану личну карту за све чланове, за малолетне чланове породице, доставља се пријава пребивалишта,
- Уплатница ЈКП „Инфостан технологије”- горњи део,
- Потврде о редовном школовању/ студирању,
- Потврда предузећа о примањима за последња три месеца,
- Потврда о висини основице која служи за обрачунавање пореза и доприноса за последња три месеца за чланове који приватно обављају делатност,
- Оверену изјаву да подносилац захтева не поседује другу непокретну имовину на територији града Београда осим стана на наведеној адреси,
- Уговор о закупу стана за подстанаре.

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, запослени по службеној дужности прибављају:

- Податке из Матичне књиге рођених, венчаних, умрлих за све чланове домаћинства,
- Податак о незапослености подносиоца захтева или члановима његовог домаћинства,
- Податак о висини исплаћених пензија,
- Уверења Управе јавних прихода.

Стицање статуса енергетски угроженог купца

Уз уредно попуњен захтев подносилац прилаже:
- Фотокопију своје личне карте или очитану личну карту за све чланове, за малолетне чланове породице, доставља се пријава пребивалишта,
- Последњи рачун за електричну енергију – горњи део,
- Изјаву два сведока о броју чланова домаћинства са њиховим подацима,
- Потврде о редовном школовању/ студирању,
- Потврда предузећа о примањима за последња три месеца,
- Потврда о висини основице која служи за обрачунавање пореза и доприноса за последња три месеца за чланове који приватно обављају делатност,
- Доказ о праву својине на предметну непокретност из које је могуће утврдити површину и структуру стамбеног простора,
- Уговор о закупу стана за подстанаре.

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, запослени по службеној дужности прибављају:

- Податке из Матичне књиге рођених, венчаних, умрлих за све чланове домаћинства,             
- Податак о незапослености подносиоца захтева или члановима његовог домаћинства,
- Податак о висини исплаћених пензија,
- Уверење Управе јавних прихода из места пребивалишта и места рођења на територији Републике Србије,
- Уверење Републичког геодетског завода, изводи из катастра непокретности из места пребивалишта и места рођења на територији Републике Србије.

Право на бесплатно паркирање – паркинг налепнице

Уз уредно попуњен захтев подносилац прилаже:

- Фотокопију личне карте или очитану личну карту особе са инвалидитетом и сродника уколико је власник или корисник возила члан породичног домаћинства,
- Фотокопију саобраћајне дозволе власника возила или корисника по основу уговора о лизингу.

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева , запослени по службеној дужности прибављају:

- Решење или уверење надлежног органа Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  о врсти и степену телесног оштећења,
- Решење надлежног центра за социјални рад и налаз и мишљење комисије органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења,
- Решење надлежног органа о признатом својству војног и цивилног инвалида од I до IV групе ( 100%-80% са признатим правом на ортопедски додатак,
- Извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих,
- Пријаву пребивалишта за малолетно дете.

СУБВЕНЦИЈЕ ИНФОСТАН

Уз уредно попуњен захтев подносилац прилаже:

- Фотокопију личне карте учесника рата и носиоца задужења код ЈКП „Инфостан технологије” уколико учесник рата није носилац задужења,
- Последња уплатница ЈКП „Инфостан технологије”,
- Правноснажно решење  РФ ПИО о признатом двоструком ратном стажу за период учешћа у оружаним акцијама,
- Уговор о закупу стана.

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, запослени по службеној дужности прибављају:

- Извод из матичне књиге рођених, венчаних,умрлих,
- Пријаву пребивалишта за малолетне дете.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, МОЖЕ НА ОСНОВУ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ ПРИЛОЖИТИ СВЕ ИЛИ НЕКЕ ОД ДОКАЗА КОЈИ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.