Подношење захтева после укидања ванредног стања

Сходно саопштењу објављеном на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, захтеви са потребном документацијом за остваривање права по прописима у области финансијске подршке породици са децом (накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета, родитељског и дечијег додатка као и захтеви за вештачење  здравственог стања детета ради остваривања одсуства са рада ради посебне неге детета) подносе се према уобичајеној процедури, која је била у примени до почетка ванредног стања преко служби дечије заштите, које припадају општинама или градовима у којима подносилац захтева има пребивалиште. 

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресе надлежних служби дечије заштите – Секретаријат за социјалну заштиту, 27. марта број 43-45, 11000 Београд.

Комисије за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета, почев од 7. маја 2020. године, вештаче здравствено стање детета у Филијалама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Мејл адреса prijem.zahteva@beograd.gov.rs више није у функцији.