среда, 28. април 2021.

Сагласност за постављање контејнера

Сагласност за постављање контејнера на јавној саобраћајној површини, вршиоцу комуналне услуге даје организациона јединица Градске управе надлежна за послове саобраћаја, док сагласност за постављање контејнера на површини датој на управљање и одржавање другом јавном предузећу, односно другом субјекту, даје то јавно предузеће, односно други субјект.

Напомињемо да су сва правна лица у законској обавези да за своје потребе, о свом трошку обезбеде судове за одлагање комуналног отпада и да исте о свом трошку одржавају. Претходно наведено регулисано је чланом 22. став 3. Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Сл. лист града Београда“ бр. 71/19 и 78/19), који гласи „Опрему за сакупљање комуналног отпада за новоизграђене пословне објекте и новоизграђене или новопостављене пословне привремене објекте (мањи монтажни објекти, киосци, тезге и др.) набавља инвеститор односно власник објекта у броју који одреди вршилац комуналне услуге. Одржавање и замену ове опреме о свом трошку врши власник новоизграђеног пословног објекта и новоизграђог или новопостављеног пословног привременог објекта. Инвеститор, односно власник објекта дужан је да вршиоцу комуналне услуге пружи доказ о набавци опреме.”

Уколико грађани желе сами да предложе локације за постављање контејнера, потребно је да се обрате ЈКП „Градска чистоћа“, који захтев прослеђују субјекту који је надлежан за одржавање предметне локације на сагласност. По добијању сагласности ЈКП „Градска чистоћа“ врши постављање истих.

Мејл адреса путем које грађани могу да предложе локације за постављање контејнера

infocentar@gradskacistoca.rs