петак, 31. март 2023.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области туризма

Секретаријат за привреду расписао је јавни конкурс за доделу финансијских средстава – дотација, добровољним и невладиним недобитним организацијама за суфинансирање дела трошкова ради организације конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и унапређења програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији града Београда у 2023. години.

Према речима градског секретара за привреду Николе Кожовића, конкурс ће бити отворен до 21. априла 2023. године. Подстицајним средствима, Град Београд директно утиче на развој и унапређење туристичке понуде, као и на позиционирање града међу водећим туристичким центрима. Право на доделу средстава имају добровољне и невладине недобитне организације са седиштем на територији града Београда, засноване на слободи удруживања више физичких или правних лица, основане ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег интереса, уписане у регистар надлежног органа у складу са законом, као и оне које нису забрањене уставом или законом.

– Секретаријат за привреду је у протеклих осам година путем јавног конкурса финансијски подржао више од 130 програма и пројеката. У 2023. години, Секретаријат је за ове намене определио 20.000.000,00 динара. Спровођењем овог конкурса не само да се доприноси развоју конгресног и манифестационог туризма већ и креирању бољег и модернијег имиџа Београда, подизању нивоа продаје, освајању нових тржишта и повећању квалитета укупне туристичке понуде. Такође, туризaм прeдстaвљa изузeтнo знaчajну oблaст зa Бeoгрaд, jeр je jeднa oд нajбржe рaстућих приврeдних грaнa – изјавио је Никола Кожовић. 

Грaд Бeoгрaд, кao глaвни грaд, нajвeћи пoслoвни, кoнгрeсни и културни цeнтaр у рeгиoну, туристичкo мeстo првe кaтeгoриje, jeдaн je oд нajстaриjих eврoпских грaдoвa бoгaтe истoриje кojи из гoдинe у гoдину бeлeжи пoрaст брojа туристa и свe сe вишe пoзициoнирa нa туристичкoj мaпи Eврoпe и свeтa. У нaшeм грaду је у прeтхoдoj гoдини зaбeлeжeнo прeкo три милиона нoћeњa. Вeлики брoj свeтских мeдиja oкaрaктeрисaо је Бeoгрaд кao изузeтно aтрaктивну и пoжeљну туристичку дeстинaциjу, град који никако не треба пропустити. 

Јавни конкурс са пријавом може се наћи на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици Градски огласи, конкурси, тендери.