Стратегија пошумљавања подручја Београда

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09 88/10, 91/10) утврђена је обавеза државних органа и јединице локалне самоуправе да као субјекти система заштите животне средине управљају природним вредностима, односно природним ресурсима, заштићеним и јавним природним добрима. У члану 13. овог закона прописано је да јединица локалне самоуправе доноси своје планове и програме управљања природним ресурсима и добрима у складу са националним стратешким документима и својим специфичностима.Наведени планови и програми доносе се ради спровођења мера за очување природних вредности, њиховог квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове међузависности и природне равнотеже у целини.У оквиру заштите и унапређивања шумских екосистема спроводе се мере очувања и одрживог коришћења шума, обнављања, подизања и њиховог унапређивања, контроле и заштите шума, као и очувања генетског фонда, побољшања структуре и остваривања приоритетних функција шума.

Стручни основ за приступање изради Стратегије пошумљавања подручја Београда представљају резултати пројекта „Интегрална валоризација шумских ресурса Београда“, израђен у сарадњи са Институтом за шумарство из Београда, а којим је констатовано да је стање шума и шумског земљишта подручја Београда неповољно са више аспеката (производних, квалитативних, структурних и др) и да су функције шума редуковане нерационалним газдовањем у прошлости.

С тим у вези, Градска управа града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине и Институт за шумарство из Београда приступили су изради „Стратегије пошумљавања подручја Београда“, на основу закључка градоначелника града Београда (број 501-916/08-Г од 18. марта 2008. године) и потписаног уговора.

Циљ Стратегије пошумљавања подручја Београда је обезбеђење стручне и научне основе за реализацију подизања нових засада чиме би се побољшало стање животне средине и развиле друге активности планског коришћења шумских ресурса. Истовремено је то и документациона основа коју је могуће интегрисати у просторне и стратешке планове вишег реда.

Стратегија пошумљавања подручја Београда дефинише активности на рационалном коришћењу шумских ресурса, заштити биодиверзитета и подизању квалитета животне средине. Стратегија је, између осталог, предвиђа и интеграцију мера из других стратешких докумената у области заштите животне средине, односно заштите природе, заштите вода, заштите система зелених површина града, као и развоја шумарства на територији Београда.

Стратегију пошумљавања подручја Београда, у PDF формату, можете преузети овде: