Локални регистар извора загађивања

ОБАВЕЗА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Сва привредна друштва, друга правна лица и предузетници, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада су, у складу са чл. 75, став 5, Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. Закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. Закон), у обавези да податке о загађујућим материјама које се емитују у животну стредину уносе у Локални регистар извора загађивања (ЛРИЗ), на начин и у роковима утврђеним Законом.

Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1- Листа 2. - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања - Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС”, бр. 91/10, 10/13, 98/16 и 72/23), у обавези су да поступају у складу са Правилником и Секретаријату доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада.

За потребе регистрације којом ће бити омогућен унос података у базу, потребно је да на registarzagadjivaca@beograd.gov.rs доставити е-mail адресу, а иста ће убудуће бити коришћена као корисничко име. На достављену е-mail адресу, Секретаријат за заштиту животне средине ће послати инструкцију за приступ бази, а инструкција за унос података у базу је саставни део базе.

Потребно је да подаци за извештајни период буду унети у базу података најкасније до 31. марта текуће године, за претходну годину (период од 1. јануара до 31. децембра).

ЛИНК ЗА ПРИСТУП БАЗИ ЈЕ http://lriz.beograd.gov.rs/Login (Користити Google Chrome или Microsoft Edge)

За сва питања и појашњења можете се обратити овом Секретаријату на е-mail: registarzagadjivaca@beograd.gov.rs.