четвртак, 20. јул 2023.

Стратегија зелене инфраструктуре града Београда

Секретаријат за заштиту животне средине саопштио је да почиње израда стратегије зелене инфраструктуре Града Београда. Пројекат израде спроводи Шумарски факултет Универзитета у Београду.

Према дефиницији Европске комисије, зелена инфраструктура је стратешки планирана мрежа природних и природи блиских подручја која је дизајнирана и одржавана на такав начин да омогућава функционисање широког спектра сервиса екосистема. Имајући на уму све већи значај приступа зелене инфраструктуре у одрживом развоју урбаних предела, а посебно са аспекта адаптације на климатске промене, смањења аерозагађења, очувања биодиверзитета и унапређења квалитета живота у градовима, Секретаријат за заштиту животне средине сматра да проблематици зелене инфраструктуре треба приступити стратешки, мултидисциплинарно и интегрално.

Стратегија ће сагледати све аспекте просторне, еколошке и институционалне елементе зелене инфраструктуре и њиховог вредновања кроз призму сервиса екосистема да би се осигурала њихова заштита и унапређење кроз контекст планирања, пројектовања, изградње и одржавања. Стратегија ће бити базирана на постојећим стратешким и планским документима и релевантним пројектима за ову област.

Као саставни део биће израђен и акциони план који ће садржати мере и активности за постизање циљева стратегије.ретаријат за заштиту животне средине жели да обезбеди шире учешће заинтересованих страна и на тај начин унесе пуну објективност и транспарентност у процес израде овог документа. У том циљу, планира се формирање радне групе која ће бити сачињена од представника Градске управе Града Београда, привреде, стручне и научне заједнице, представника цивилног друштва, као и других заинтересованих страна. Главни задатак чланова радне групе биће активно учешће у припреми документа јавне политике у свим фазама израде нацрта документа. Позивају се организације цивилног друштва и друга заинтересована јавност са искуством и експертизом у области зелене инфраструктуре, да се пријаве за учешће у процесу израде стратегије на имејл-адресу beoeko@beograd.gov.rs до 5. августа 2023. године.