Захтеви за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката

Секретаријат за послове озакоњења објеката надлежан је за пријем захтева и издавање обавештења за привремено прикључење, за објекте на територији Града Београда који су већи од 400 m2 бруто развијене грађевинске површине. За мање објекте захтеви се подносе градској општини на чијој територији се налази предметни објекат.

Прикључење је могуће  искључиво за власнике породичних стамбених објеката и власнике посебних делова објекта-станова, који су изградњом, односно куповином трајно решавали своје стамбено питање.

Може се привремено прикључити само један објекат, односно један стан истог власника који користи за становање.

Рок за подношење захтева за привремено прикључење почиње 15. септембра 2023. године и траје 30 календарских дана и након тог рока не могу се више подносити

Захтев за привремено прикључење подноси власник стамбеног објекта, док за власнике станова у стамбеним и стамбено пословним зградама за колективно становање, захтев за привремено прикључење подноси стамбена заједница. Уз захтев достављају се и захтеви власника станова, за сваки појединачни стан и захтев за прикључење заједничких делова зграде (лифтови, осветљење, подстанице итд.) на дистрибутивни систем електричне енергије. У случају да није формирана стамбена заједница, захтеве подносе власници станова.

За објекте за које у поступку озакоњења није достављен геодетски снимак или за које није ни покренут поступак озакоњења, уз захтев за привремено прикључење, потребно је доставити геодетски снимак.

Захтеве за привремено прикључење могуће је поднети радним данима од 8.30 до 15.30 часова на следећим местима:
1. Писарница Градске управе на адреси Трг Николе Пашића бр. 6, 
2. Писарница Градске управе на адреси ул. Краљице Марије бр. 1, 
3. Писарница Градске управе на адреси ул. 27. марта бр. 43-45, 
4. Писарница Градске управе на адреси ул. Тиршова бр. 1.

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализациjу незаконито изграђених објеката („Службени гласник РС”, број 70 од 23. августа 2023. године), која прописује начине, услове и поступке за то прикључење.
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2023/70/1/reg

Образац за привремено прикључење за физичка лица и образац за привремено прикључење за стамбену заједницу можете преузети овде: