Регионални просторни план Београда

Изради и допуни Регионалног просторног плана административног подручја града Београда приступило се на основу Одлуке Скупштине града Београда од 16. децембра 2009. године („Службени лист града Београда”, број 57/09), а према одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, брoj 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), као и према Статуту града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08).

Измене и допуне Регионалног просторног плана АП Београда усвојене су на седници Скупштине града Београда одржаној 21. септембра 2011. године и објављене у „Службеном листу града Београда”, број 38/11.

Основна визија развоја Београда је позиционирање Града на ниво метрополитенских градова и престоница у региону, у складу са принципима одрживог развоја, конкурентности, приступачности и јачања идентитета. Планом се дефинишу просторна решења, смернице, политике и услови заштите, уређења и развоја територије АП Београда, основних ресурса и вредности простора, у складу са регионалним окружењем.

Графички део Плана чине рефералне карате у размери Р 1:100000

Реферална карта 1 „Основна намена земљишта”

 

Реферална карта 2 „Мрежа насеља и инфраструктурни системи”

  

Реферална карта 3 „Туризам и заштита простора”

  

Текст плана и рефералне карте могу се у целини преузети на сајту Урбанистичког завода Београда