Секретаријат за послове комуналне полиције

Макензијева 31, централа: 2453-142
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Иван Дивац, в.д. секретара 2430-102, факс: 2450-170
Дарко Вујсић, в.д. подсекретара 2430-102

Пријем странака радним данима са руководиоцима од 10 до 12 часова, а средом од 16 до 18 часова.
(Пријем странака - распоред)
 
Телефон за пријаве (00-24): 0800-110-011; 011 309-00- 07
 

Дежурни комунални полицајци, послове обављају непрекидно 24 часа, радним даном, суботом, недељом и у дане државних и верских празника.

Послови које обавља Секретаријат за послове комуналне полиције прописани су Законом о Комуналној полицији и другим прописима које је донела Скупштина града Београда на територији свих 17 градских општина.

ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА

Комуналну полицију је основао Град Београд 2010. године.Одлуком Скупштине града Београда у децембру 2016. Комунална полиција организована је као посебна организациона јединица – Секретаријат за послове комуналне полиције, у саставу јединственог органа Градске управе Града Београда.

Послови се обављају организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда, предузимањем других превентивних мера и применом законом предвиђених овлашћења комуналне полиције, у које спадају:

1. непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушавања, односно успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито: спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања; заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања;сузбијање нелегалне продаје и вршења других делатности на површинама јавне намене и другим јавним местима; спречавање радњи којима се нарушава опште уређење града, као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и простора у чистом и уредном стању; контрола уклањања снега и леда; спречавање просјачења и употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним местима (петарде и слично); откривање и, у границама овлашћења, спречавање бесправне изградње објеката и контрола спољног обезбеђивања и обележавања градилишта одговарајућом таблом; контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и извођења кућних љубимаца; одржавање реда на воденом простору и обалама река; обезбеђивање услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара; контролу поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана; контрола употребе симбола и имена града;
2. остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града, који се односи нарочито на: јавни линијски и ванлинијски превоз путника, ауто-такси превоз; јавни ванлинијски превоз робе и превоз за сопствене потребе; речни линијски превоз; паркирање;
3. заштита животне средине у складу са утврђеним делокругом;
4.заштита општинских и некатегорисаних путева, улица и државних путева из надлежности града и припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и оштећивања, као и заштита бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације;
5. заштита културних добара и других јавних објеката од значаја за град и градску општину;
6. вршење контроле над повереним пословима држaвнe упрaвe на основу Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму и Закона о јрм-у и других прописа и општих аката, као и других послова у областима и из надлежности града и градске општине; кao и другe пoслoвe држaвнe упрaвe, кoje рeпубликa пoвeри грaду;
7. подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града.

Поред својих изворних послова комунални полицајци такође:
• пружају помоћ надлежним органима града, односно градске општине, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција),
• предузимају хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града и
• учествују у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода.

  
  Корисни линкови