ЈКП „Београдске пијаце”

ЈКП „Београдске пијаце”
Живка Карабиберовића 3
тел. 7857-940
факс 6401-928
www.bgpijace.rs
e-mail: info@bgpijace.rs

директор: Бојан Бајагић

Екстра зона - зелене пијаце:
• Блок 44, Јурија Гагарина бб, 215-8232 
• Зелени венац, Југ Богданова бб, 7857-971
• Миријево, Матице српске 43, 342-6545

I зона - зелене пијаце:
• Баново брдо ,Пожешка 41, 254-1667
• Бањица, Црнотравска 10/1, 367-1727
• Борча, Косте Манојловића бб, 332-7019
• Браће Јерковић, Браће Јерковић бб, 397-4981
• Видиковац, Партизанска 92, 233-5937
• Душановац, Љубе Недића бб, 2491-567
• Звездара, Бул. краља Александра 293, 3809-823
• Земун, Масариков трг 17, 219-8948
• Каленић, Максима Горког бб, 245-0350
• Палилула, Илије Гарашанина бб, 324-7802 
• Скадарлија, Џорџа Вашингтона бб, 322-3472, 322-4331
• Смедеревски ђерам, Живка Карабиберовића 3, 7857-956, 7857-957
• ТЦ Крњача, Зрењанински пут 28, 271-1919
• ТЦ Нови Београд, Алексиначких рудара бб, 2692-736

II зона - зелене пијаце:
• Беле воде, Црвено барјаче 6, 251-2009 
• Вождовац, Јове Илића 72, 246-3327
• Железник, Радних акција 75, 257-1191
• Карабурма, Уралска бб, 275-7744 
• Коњарник, Устаничка 205, 288-7640 
• Миљаковац, Варешка бб, 358-2565 
• Сењак, Косте Главинића 6, 265-3656 
• Горња варош, Сењска бб, 775-0610

III зона - зелене пијаце: 
• Бежанија, Војвођанска 56, 227-7287
• Кошутњак, Пере Велимировића бб
• Мали мокри луг, Булевар краља Александра 536
• Ново Кијево, Јагодинска бб, 233-0342

Робне пијаце: 
• Отворени тржни центар, Пролетерске солидарности бб, 216-3160, 301-7053
• Пијаца за продају старих ствари и робе са грешком, Варешка бб, 358-2565

Делатност ЈКП „Градске пијаце” је: 
1. Одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама, издавање објеката и простора на пијацама за продају пољопривредно-прехрамбених производа на мало. 
2. Изградња и реконструкција пијаца и пијачних објеката, набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе сопственим средствима и средствима оснивача; издавање објеката и простора за продају производа занатства домаће радиности и других непрехрамбених производа и стоке, дозвољених по прописима. 
3. Постављање, одржавање и издавање у закуп уличних тезги и киоска на местима која су одређена за продају на мало непрехрамбених производа робе широке потрошње. 
4. Вођење евиденције о промету пољопривредно-прехрамбених производа на мало и кретање цена за индивидуални сектор за потребе статистике.

Предузеће даје на коришћење, дневно, месечно, годишње или на дужи временски период сталне објекте, пијачне објекте и пијачну опрему, правним и физичким лицима, као и предузетницима, а што се појединачно регулише уговором о закупу на одређено време, резервацијом, подрезервацијом, дневном накнадом и слично.

Одржавање пијаца је обављање свих послова којима се обезбеђује несметано обављање промета и вршење услуга у промету робе, а нарочито: свакодневно прање и чишћење пијаце, обезбеђење и чување пијаце, наплата накнаде за коришћење објеката, опреме и пијачног простора, одржавање јавног кантара, одржавање објеката комуналне инфраструктуре (јавне чесме, јавног WC-а, хидранта инсталације водовода и канализације, ограде, пијачног платоа и сл.).

Пијачни пословни простор којим управља ЈКП „Градске пијаце“ разврстава се на: 
1. Сталне објекте (пословне зграде, локали, магацини и складишта)
2. Пијачне објекте (привремени монтажни објекти, киосци)
3. Пијачну опрему (тезге, расхладне витрине, боксови, рамови и други слични покретни објекти)

РАДНО ВРЕМЕ 
Зелене пијаце

Током целе године од 6 до 19 часова

Отворени тржни центар (ОТЦ)
Летње радно време (од 01.05. до 30.10.): од 6 до 20 часова
Зимско радно време (од 01.11. до 30.04.):  од 8 до 16 часова
Понедељком ОТЦ не ради

Пијаца за промет старих ствари и робе са грешком - Миљаковац
Током целе године од 6 до 19 часова
Понедељком пијаца не ради

ТЦ Крњача (Пијаца цвећа)
Радно време од 11 до 08 часова
Достава робе од 10 часова 
Недељом пијаца ради од 11 до 19 часова

ПИЈАЧНИ РЕД 
На зеленим пијацама пољопривредне производе, производе занатских радњи и домаће радиности на пијачној опреми, могу продавати:

1. индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства 
2. предузетници који су основали радњу за промет на мало пољопривредних производа на тезги или сличном објекту 
3. предузетници и чланови њиховог домаћинства који израђују производе занатских радњи и домаће радиности и имају решење о упису радњи у регистар АПР

На робним пијацама индустријско-непрехрамбене производе, производе занатских радњи и домаће радиности, на тезгама и у киосцима, могу продавати:
1. предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту за промет на мало индустријсконепрехрамбених производа 
2. предузетници и чланови њиховог породичног домаћинства који израђују производе занатских радњи и домаће радиности и имају решење о упису радњи у регистар АПР