Родитељски додатак

Родитељски додатак

Уз уредно попуњен захтев подносилац прилаже:

- Фотокопију своје личне карте или очитану личну карту,
- Фотокопију своје здравствене књижице,
- Уверење надлежног Центра за социјални рад да непосредно брине о детету за које је поднет захтев, да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвојење и да није лишен родитељског права.

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, запослени по службеној дужности прибављају:

- Податке из Матичне књиге рођених за сву децу у породици;
- Податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије,
- Податке о пребивалишту за сву децу према редоследу рођења.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, МОЖЕ НА ОСНОВУ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ ПРИЛОЖИТИ СВЕ ИЛИ НЕКЕ ОД ДОКАЗА КОЈИ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.