Дечији додатак

Дечији додатак

Уз уредно попуњен захтев подносилац прилаже:

- Фотокопију своје личне карте или очитану личну карту,
- Фотокопије личних карти одраслих чланова заједничког домаћинства или очитане личне карте,
- Потврду о нето приходима исплаћеним у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе,
- Доказ о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа),
- Доказ о власништву и квадратури стамбеног простора, уколико о томе нема података у службеној евиденцији (фотокопија пореског решења, уговора о купопродаји стана, уговора о коришћењу стана, власничког листа, уговора о закупу стана...),
*Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање,
*Акт о продужењу родитељског права,
*Доказ на основу кога се остварује статус самохраног родитеља (судска одлука о вршењу родитељског права/ потврда казнено-поправне установе о издржавању казне затвора дуже од 6 месеци...).

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, запослени по службеној дужности прибављају:

- Податке из Матичне књиге рођених за сву децу у породици,
- Податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије,
- Податке о пребивалишту за сву децу у породици,
- Податак да је подносилац захтева здравствени осигураник на територији Републике Србије,
- Податак о незапослености подносиоца захтева и одраслих чланова заједничког домаћинства,
- Податак о старатељству или хранитељству,
- Податак да ли је подносилац захтева или други члан заједничког домаћинства остварио катастарски приход у претходној години, у месту рођења и месту становања,
- Податак да ли се подносилац захтева или други члан заједничког домаћинства води као порески обвезник у месту рођења и месту становања,
*Податак из Матичне књиге умрлих за преминуле чланове домаћинства.

Прилози означени са * прибављају се само у случају доказивања тих статуса.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, МОЖЕ НА ОСНОВУ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ ПРИЛОЖИТИ СВЕ ИЛИ НЕКЕ ОД ДОКАЗА КОЈИ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.