Превентивне активности

Акценат непосредне социјалне заштите грађана и породица је на развоју и примени оних активности чија је сврха превентивног карактера (рад са родитељима који имају проблеме са децом поремећеног понашања, рад са брачним и ванбрачним партнерима у превазилажењу сукоба и несугласица).

ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ПОНАШАЊУ

Као једна од последица вишегодишње кризе у друштву последњих година је евидентан проблем малолетничке делинквенције. Реч је о термину који подразумева све врсте девијантног понашања деце и омладине које излазе из оквира општеприхваћених норми понашања одређене средине. И овде је неопходна сарадња на релацији родитељи - школа - здравствене установе - МУП - Градски центар за социјални рад, како би се реаговало већ на самом почетку асоцијалног понашања младих (скитња, беспосличење, бежање из школе, проституција, употреба алкохола и психоактивних супстанци).

Центар за социјални рад има значајну улогу у реализовању свих нивоа друштвеног реаговања на преступништво младих на територији њиховог пребивалишта.

Према релевантним законским прописима Центри за социјални рад врше процену и реализују најпогодније мере за ресоцијализацију деце са асоцијалним понашањем као и кривично неодговорну. Након тимске обраде Центар доставља мишљење суду, предлог најадекватније васпитне мере. По доношењу судске одлуке организује и спроводи васпитне мере из отворене заштите, прати резултате ресоцијализације заводских васпитних мера и учествује у организовању услова за укључивање малолетника у нормалан живот по истеку казне.

БРАЧНИ И ПОРОДИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Стручни тимови Градског центра за социјални рад (ГЦСР) настоје да своје напоре усмере пре свега на мирење партнера (родитеља), али ако се оно покаже немогућим, даље ангажовање се преусмерава на стручну процену везану за поверавање деце једном од родитеља, право на виђење и издржавање детета. Као посебно Одељење ГЦСР ради Саветовалиште за брак и породицу које ради на решавању брачних и породичних проблема на добровољној основи. У прилогу је дат адресар стручњака Саветовалишта којима грађани могу да се обрате за помоћ.

Пре подношења тужбе упутно је да се супружници обрате надлежном Центру за социјални рад где ће добити стручну помоћ у решавању партнерских конфликата или донети коначну одлуку о разводу брака уколико мирење не успе.

Сâмо покретање поступка није у надлежности Центра, али се даљи поступак у породицама са малолетном децом, по захтеву суда, води у општинским одељењима у вези са поверавањем деце.

РАЗВОД БРАКА

Тужбу за развод брака може поднети један од супружника код надлежног општинског суда, према пребивалишту тужиоца, туженог или последњем заједничком пребивалишту супружника.

Потребна документација за тужбу је:

 • писана тужба;
 • извод из Матичне књиге венчаних, не старији од 6 месеци;
 • извод из Матичне књиге рођених за малолетну децу;
 • споразумни предлог за развод брака подносе и потписују оба супружника надлежном општинском суду.

УЛОГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БРАКОРАЗВОДНОМ ПОСТУПКУ

Суд по службеној дужности доставља захтев надлежном одељењу Градског центра за социјални рад за спровођење поступка мирења супружника и процену родитељске подобности за поверавање малолетне деце након развода брака. Поступак спроводи стручни тим у саставу: психолог, педагог, социјални радник и правник.

Пре окончања поступка за развод брака, орган старатељства привременом мером уређује следеће:

 • За привремено поверавање малолетне деце до окончања развода брака захтев се подноси надлежном општинском суду, а у поступку учествује месно надлежно одељење Центра за социјални рад. У овом случају подноси се документација као код тужбе за развод брака;
 • За издржавање малолетне деце до окончања развода брака тужба се подноси надлежном општинском суду;
 • За регулисање личних односа између малолетне деце и родитеља који не живи са њима захтев се подноси надлежном одељењу Центра за социјални рад према фактичком пребивалишту деце.

За последња два случаја у бракоразводном спору родитељ треба да поднесе својеручно потписан писани захтев, са прецизним адресама оба родитеља и фотокопију извода из матичне књиге рођених за малолетну децу.

СПОРОВИ У ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Уколико дође до престанка ванбрачне заједнице и неслагања партнера у вези поверавања деце, захтев за поверавање деце подноси се надлежном одељењу Центра за социјални рад према пребивалишту малолетне деце.

Родитељ који подноси захтев прилаже следећу документацију:

 • писани захтев;
 • извод из Матичне књиге рођених за малолетну децу;
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 • фотокопија пријаве пребивалишта за малолетну децу.