Хранитељство

Хранитељство

Хранитељ је лице које обезбеђује и организује прихват и комплетну бригу о детету без родитељског старања у оквиру своје природне породице. На тај начин хранитељ обезбеђује, колико је то могуће, природне услове за оптимални развој и одрастање ове деце до њиховог коначног професионалног и социјалног оспособљавања за самостални живот.

Хранитељство је однос који се одређује уговором о хранитељству између детета и његовог хранитеља. У Хранитељству као облику социјалне и породично-правне заштите деце од посебног значаја је праћење од стране стручних тимова упутног органа (Градски центар за социјални рад). Праћење реализације хранитељства показује сврху и оправданост избора овог облика заштите деце као посебно значајног у збрињавању деце без бриге природних родитеља.

Потенцијални хранитељ као и чланови његове породице не смеју да буду лишени пословне способности или родитељског права. Хранитељ не сме да буде лице материјално необезбеђено у складу са Законом о социјалној заштити. Тимови који одлучују о избору хранитеља обавезно имају у виду и личне особине лица која желе да буду хранитељи.

Потребна документација за подношење захтева и обраду хранитељске породице:

  • писани захтев;
  • фотокопија личне карте;
  • лекарско уверење (розе образац);
  • уверење да лице није под истрагом;
  • уверење да лице није лишено родитељског права;
  • уверење да лице није лишено пословне способности;
  • потврда о висини прихода;
  • доказ о имовини (уговор о стану и извод из земљишних књига).

Потенцијални хранитељ захтев подноси надлежном Центру за социјални рад. Центар за социјални рад своју делатност базира на заштити права и интереса деце без обзира на врсту њихове угрожености. Због тога стручни тимови у општинским одељењима пружају услуге заштите за децу без родитељског старања, младима са девијантним понашањем, инвалидној и деци чији је нормалан развој угрожен социо-материјалним положајем као и поремећеним породичним односима (брачним и ванбрачним).

Када је реч о деци без родитељског старања, Министарство за социјална питања препоручује да њихов смештај у хранитељске породице буде примаран облик збрињавања.