Накнада трошкова боравка у предшколској установи

НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

Захтеви за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, подносе се у Секретаријату за дечју заштиту, 27. марта 43-45.

За децу без родитељског старања која су смештена у установе социјалне заштите, захтев подноси установа социјалне заштите. Уз попуњен образац захтева прилажу се и следећа документа:

  • Акт установе социјалне заштите о смештају у установу;
  • Потврда предшколске установе о упису детета.

За децу без родитељског старања која су смештена у старатељску или хранитељску породицу, захтев подноси старатељ, односно хранитељ, а право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи може се остварити под условом да је за дете остварено право на дечји додатак.

Уз попуњен образац захтева прилажу се следећа документа:

  • Решење надлежног органа старатељства о смештају у хранитељску, односно старатељску породицу;
  • Решење о оствареном праву на дечји додатак за дете смештено у хранитељску, односно старатељску породицу;
  • Потврда предшколске установе о упису детета.

Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, признаје се од дана поднетог захтева до истека текуће године.

НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ

Захтеви за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју подноси родитељ, установа социјалне заштите, хранитељ, односно старатељ Секретаријату за дечју заштиту, 27. марта 43-45.

За децу ометену у развоју која бораве у посебним васпитним групама у предшколској установи, уз попуњен образац захтева подносе се следећа документа:

  • Акт о разврставању за дете ометено у развоју;
  • Потврда предшколске установе о упису детета у посебну васпитну групу, са подацима у погледу дужине дневног боравка детета.

За децу ометену у развоју која бораве у редовним васпитним групама у предшколској установи, уз попуњен образац захтева подносе се следећа документа:

  • Акт о разврставању за дете ометено у развоју;
  • Решење о оствареном праву на дечији додатак – за дете које борави у редовној васпитној групи;
  • Потврда предшколске установе о упису детета у редовну васпитну групу, са подацима у погледу дужине дневног боравка детета.

Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју, признаје се од дана поднетог захтева до истека текуће радне године.