Смештај у установу социјалне заштите

Смештај у установу социјалне заштите

Ово право подразумева смештај у неку од установа социјалне заштите (дечји дом, дом за старе и пензионере, дом за одрасла трајно неспособна лица, установе за домски смештај ментално заостале деце и омладине), као и подмиривање трошкова смештаја.

За остваривање овог права, надлежном Центру за социјални рад (на општини пребивалишта подносиоца захтева) потребно је приложити следећу документацију:

 • фотокопија личне карте (2 примерка);
 • фотокопија извода из Матичне књиге рођених (2 примерка);
 • фотокопија извода из Матичне књиге венчаних (2 примерка);
 • пореско уверење из места рођења и места становања (2 примерка);
 • чек од пензије (последњи чек или други доказ о примањима);
 • доказ о примањима сродника (квартално или последња исплата);
 • фотокопија личне карте за сроднике који плаћају смештај;
 • уверење о здравственом стању (оригинал и једна копија);
 • налаз неуропсихијатра (оригинал и једна копија);
 • налаз крви на Wasserman (оригинал и једна копија);
 • фотокопија извода из матичне књиге умрлих за брачног друга;
 • фотокопија здравствене књижице (3 примерка);
 • фотокопија уговора о откупу или коришћењу стана;
 • фотокопија уговора о доживотном издржавању;
 • фотокопија уговора о поклону;
 • фотокопија уговора о продаји;
 • фотокопија пресуде о разводу брака.