петак, 9. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 2/19

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

 Краљице Марије бр. 1/7, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 2/19, добра - Прибор за одржавање хигијене, обликовану у четири партије

Обавештење