среда, 15. мај 2019.

Седница Скупштине града заказана за сутра

Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић заказао је за сутра дванаесту седницу Скупштине града. Пред одборницима ће се наћи један број предлога урбанистичких планова важних за развој града, а на дневном реду је Предлог одлуке о допуни Одлуке о локалним административним таксама, о отпису потраживања према Привредном друштву „Институт Гоша” и Привредном друштву „Хидротехника – хидроенергетика” а.д. Београд, као и Предлог решења о давању сагласности на коначни нацрт јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије у обављању комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда.

Одборници ће расправљати о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда, о комуналној полицији, o оглашавању, о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту, о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини, на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења, као и о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга. Такође, на дневном реду су и предлози измена и допуна Одлуке о комуналном реду, Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина, као и Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у Београду. Одборници ће се изјаснити и о Предлогу допуне Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда и о оснивању и раду Службе главног урбанисте Града Београда

Пред одборницима су и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, о накнадама за коришћење јавних путева за територију града, Предлог плана за постављања и уклањања за депоновање и сепарацију речних агрегата са могућношћу пратеће производње, као и Предлог одлуке о измени Одлуке о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе у ЈКП „Ветерина Београд”.

На дневном реду је Предлог одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП  ГСП „Београд”, о измени Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, о повећању основног капитала ЈКП „Београдске електране” и ЈП „Сава центар”, о образовању комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд.

Пред одборницима је и Извештај о реализацији локалног плана управљања отпадом града, као и Извештај о реализацији програма спровођења мера техничке заштите објеката утврђених за културно добро и објеката у оквиру просторних културно-историјских целина на територији града Београда.

Одборници ће по скраћеном поступку одлучивати о предлозима решења о разрешењу и именовању чланова управних и надзорних одбора у једном броју предузећа и установа чији је оснивач Град Београд, као и о предлозима решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних и средњих школа на територији града Београда.