Секретаријат за послове легализације објеката

Краљице Марије 1/XVI

Немања Стајић, секретар, 7157-550 факс 3376-077
Далибор Бишевац, подсекретар, 7157-550

Пријем странака радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

Секретаријат за послове легализације објеката обавља послове државне управе које је Република поверила граду, а који се односе на:
- накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за објекат, односно делове објекта изграђене или реконструисане без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу  до дана ступања на снагу Закона о легализацији објеката(„Службени гласник РС”, бр.95/2013);
- накнадно издавање употребне дозволе за  објекте који се користе  без употребне дозволе(„Службени гласник РС”, бр.95/2013);
- решавање по захтевима за легализацију објеката, изграђених или реконструисаних без грађевинске дозволе поднетим до дана ступања на снагу  Закона о легализацији објеката („Службени гласник РС”, бр.95/2013);
- и друга питања од значаја за легализацију објеката („Службени гласник РС”, бр.95/2013);

Секретаријат врши и послове чувања техничке документације, води службену евиденцију о издатим решењима из члана 25. Закона о легализацији објеката („Службени гласник РС”, бр.95/2013), а списак издатих решења се објављује и у електронском облику и доступан је за јавност и путем интернета.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Одељење за општине Савски Венац, Стари Град, Врачар: 7157-569
Одељење за општину Звездара: 7157-575
Одељење за општине Нови Београд, Сурчин, Обреновац, Гроцка, Младеновац, Барајево, Сопот, Лазаревац: 7157-610
Одељење за општину Земун: 7157-562
Одељење за општину Палилула: 7157-620
Одељење за општину Раковица: 7157-621
Одељење за општину Чукарица: 7157-031
Одељење за општину Вождовац: 7157-556

Све информације заинтересовани грађани могу добити  телефонским путем, радним данима од 12 до 13 часова..

Секретаријат одговара на питања грађана и даје информације свим заинтересованим лицима о поступку легализације путем мејла, а питања се могу слати на следеће мејл адресе:

за подручје општине Палилула: palilula@beograd.gov.rs
за подручје општине Раковица: rakovica@beograd.gov.rs 
за подручје општине Вождовац: vozdovac@beograd.gov.rs 
за подручје општине Чукарица: cukarica@beograd.gov.rs
за подручје општине Земун: zemun@beograd.gov.rs
за подручје општина Нови Београд: novi_beograd@beograd.gov.rs
за приградске општине: prigradske@beograd.gov.rs
за подручје општине Звездара: zvezdara@beograd.gov.rs
за подручје општинe Стари град: stari_grad@beograd.gov.rs
за подручје општинe Врачар: vracar@beograd.gov.rs 
за подручје општинe Савски венац: savski_venac@beograd.gov.rs