Градска управа

Градска управа Града Београда, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности Града Београда и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа.

 • Сандра Пантелић, начелник Градске управе
 • Ненад Тодоровић, заменик начелника Градске управе

Надлежности Градске управе:
- припрема нацрте прописа и других аката које доносе Скупштина града, градоначеник и Градско веће;
- извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;
- обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина града, градоначелник и Градско веће.

У оквиру Градске управе, за вршење сродних послова, образују се унутрашње организационе јединице (секретаријати, посебне организације и стручне службе). Руководиоце унутрашњих организационих јединица (секретаре и директоре) поставља начелник Градске управе. Изван организационих јединица у Градској управи постављају се помоћници градоначелника.

Организација и рад Градске управе уређује се Oдлуком о Градској управи коју доноси Скупштина града на предлог Градског већа. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији Градске управе доноси начелник Градске управе уз сагласност Градског већа.

Секретаријати:

 • Секретаријат за финансије
 • Секретаријат за јавне приходе
 • Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
 • Секретаријат за послове легализације објеката
 • Секретаријат за комуналне и стамбене послове
 • Секретаријат за енергетику
 • Секретаријат за имовинске и правне послове
 • Секретаријат за саобраћај
 • Секретаријат за јавни превоз
 • Секретаријат за заштиту животне средине
 • Секретаријат за привреду
 • Секретаријат за културу
 • Секретаријат за образовање и дечју заштиту
 • Секретаријат за спорт и омладину
 • Секретаријат за здравство
 • Секретаријат за социјалну заштиту
 • Секретаријат за инспекцијске послове
 • Секретаријат за управу
 • Секретаријат за инвестиције
 • Секретаријат за послове комуналне полиције
 • Секретаријат за скупштинске послове и прописе
 • Секретаријат за информисање
 • Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима
 • Секретаријат за опште послове
 • Секретаријат за послове начелника Градске управе

За обављање одређених послова из делокруга секретаријата, који због своје природе, целовитости и начина обављања захтевају самосталност и посебно организовање образоване су управе и дирекције у саставу секретаријата.

Кабинети:

 • Кабинет градоначелника
 • Кабинет председника Скупштине града

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације:
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Краљице Марије 1
Макензијева 31, централа: 2453-142
Тиршова 1, централа: 2688-655, 3605-600
Трг републике 3, централа: 4155-037

  
  Корисни линкови