Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45, централа: 3227-241, 3309-000

Инфо служба: 2750-237, факс 3222-420
e-mail: imovina@beograd.gov.rs

Славица Савичић, в.д. секретара, 2750-237
Tатјана Парпура, в.д. подсекретара, 3292-427

Пријем странака: радним данима од 8 до 14 часова.

Секретаријат за имовинскe и правне послове обавља послове који се односе на:

- област имовинско-правних послова

• евиденцију и попис службених, пословних и других зграда, стамбених зграда и станова; 
• управљање, коришћење и располагање над овим непокретностима и упис права на непокретностима у јавне књиге;
• послови који се односе на решавање стамбених потреба у складу са прописима и посебним програмима града,
• друге послове у овим областима у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

- област грађевинског земљишта

• утврђивање права на конверзију права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду;
• одређивање земљишта за редовну употребу објеката у посебним случајевима;
• престанак права коришћења грађевинског земљишта;
• отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Београда;
• прибављање и располагање грађевинског земљишта у јавну својину града Београда;
• размену грађевинског земљишта између града Београда и других носиоца права својине на грађевинском земљишту;
• деобу грађевинског земљишта у сусвојини или заједничкој својини града Београда и других носиоца права својине;
• доношење решења о урбаној комасацији;
• установљавање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда;
• попис и евиденцију грађевинског земљишта;
• учествовање у припреми прописа и других аката које доносе органи града из делокруга рада секретаријата;
• као и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

  • Управа за имовинско-правне послове
  • Сектор за грађевинско земљиште
  • Сектор за електронску документацију, правне, опште и финансијске послове