уторак, 12. септембар 2017.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 8/17, партија 4

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
у отвореном поступку за јавну набавку број 8/17, добра – Куповина сушеног лигнита, пелета,течног нафтног гаса, брикета и мрког угља за потребе предшколских установа, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта, основних и средњих школа града Београда, обликовану у 5 (пет) партија
за партију 4 – Куповина брикета

Обавештење

Документација везана за јавну набавку