среда, 1. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 27/17

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набаваку добра број 27/17 – Столарија за потребе установа социјалне заштите у Београду, по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку