уторак, 13. фебруар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 6/17

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услугe - Реализација Програма мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда, (редни број јавне набавке 6/17)

Обавештење