петак, 2. март 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 41/17, партије 1 и 3

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку 41/17 – Тонери за потребе Градске управе, обликовану по партијама, партије 1 и 3

Обавештење партија 1

Обавештење партија 3

Документација везана за јавну набавку