четвртак, 12. април 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/18

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 1/18 – Средства за одржавање хигијене, обликовану у четири партије

Позив и документација везани за јавну набавку