петак, 13. април 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку добра, 4/18

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Добра - Технолошка опрема, по партијама (јавна набавка број 4/18)

Позив и конкурсна документација