среда, 16. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/18

На основу члана, 55 став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 21/18 - Штампачи и скенери, обликовану по партијама

Позив и конкурсна документација