среда, 10. октобар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид у план детаљне регулације дела Сурчинског поља уз Савски насип, ГО Нови Београд

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 4. октобра 2018. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим
оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА СУРЧИНСКОГ ПОЉА УЗ САВСКИ НАСИП, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД


1.    РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 17. до 31. октобра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2.    У току раног јавног увида, план ће бити изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.
3.    Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.
4.    Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 31. октобра 2018. године.