недеља, 18. новембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт измена и допуна ПДР СМТ - I фаза

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 15. новембра 2018.године утврдила је Нацрт изменa и допуна плана детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km0+000) до приступног пута за трафо станицу (средња стационажа km6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице „Београд 20”, у делу приступног пута до комплекса ТС „Београд 20”, Градска општина Звездара, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД
у нацрт изменa и допуна плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km0+000) до приступног пута за трафо станицу (средња стационажа km6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице „Београд 20”, у делу приступног пута до комплекса ТС „Београд 20”, Градска општина Звездара

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 19. новембра до 19. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 17. јануара 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 19. децембра 2018. године.