понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученим оквирним споразумима, јавна набавка 21/18 - партија 2, 3, 4

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ ОКВИРНИМ СПОРАЗУМИМА
о јавној набавци добра – Средства и прибор за одржавање хигијене, по партијама
(јавна набавка број 21/18)

Обавештење