недеља, 14. април 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице аутопута Добановци – Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, Градска општина Чукарица

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 09.04.2019. године, утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице Аутопута Добановци – Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, Градска општина Чукарица, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину, и на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД 
у Нацрт  плана детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице аутопута Добановци – Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, Градска општина Чукарица, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. априла до 20. маја 2019. сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX. спрату), 6. јуна 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 20. маја 2019. године.