недеља, 9. јун 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР за изградњу водова 35 kV од ТС 35/10 kV „Винча” до подручја санитарне депоније Винча

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 4. јуна 2019. утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за изградњу водова 35 kV од ТС 35/10 kV „Винча“ до подручја санитарне депоније Винча, градске општине Звездара и Гроцка и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у нацрт плана детаљне регулације за изградњу водова 35 kV од ТС 35/10 kV „Винча” до подручја санитарне депоније Винча, Градске општине Звездара и Гроцка

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) и у згради Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења бр.39, од 10. јуна 2019. год. до 9. јула 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату) 1. августа 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 9. јула 2019. године.

Текст и графика