уторак, 30. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 30/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума за отворени поступак јавне набавке, број 30/19 - Израда пријемних штамбиља, печата, факсимила и жигова за потребе Градске управе града Београда

Одлука