понедељак, 12. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење ЈП „СРБИЈАГАС”

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Масарикова 5

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта ЈП „СРБИЈАГАС” Нови Сад, Сектор за инвестиције у Београду, Београд-Аутопут 11, спровео је поступак одлучивања о потреби проценe утицаја на животну средину пројекта изградње дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 16 bara, ГГМ Младеновaц Jуг 2 фаза на територији КО Међулужје, КО Кораћица, КО Пружатовац, КО Велика Иванча и КО Марковац са три мерно-регулационе станице у градској општини Младеновац(категорија "Г", класификациони број 22210, на подручју градске општине Младеновац у Београду. 
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима предметног пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09).