уторак, 13. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „Шумадија омега” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Масарикова 5

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта предузећа „Шумадија Омега” д.о.о. Пироман, Улица Предрага Марковића Алимпије 31, спровео је поступак одлучивања о потреби проценe утицаја на животну средину пројекта изградње индустријског објекта за производњу пелета, на катастарској парцели број 1205/1 КО Пироман, на подручју градске општине Обреновац у Београду. 
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима предметног пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09).