субота, 24. август 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта КО Вишњица

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БР. 13552 КО ВИШЊИЦА У БЕОГРАДУ 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  2. до 9. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „MN GROUP“д.о.о. из Београда, Ул. Цара Николаја II бр. 42.
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднео „MN GROUP“д.о.о. из Београда, Ул. Цара Николаја II бр. 42.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Ул. краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 9. септембра 2019. године.