Секретаријат за финансије

Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678

Татјана Миливојевић, в.д. секретара, 3229-767
Миломир Ђуровић, в.д. подсекретара, 3232-541

Сектор за трезор
Гордана Кукркић, руководилац, 3216-276, 3216-402

Секретаријат за финансије врши послове који се односе на:
- билансирање јавних средстава и јавних издатака буџета града и буџета градских општина;
- припрему одлука за остваривање изворних јавних прихода и праћење њиховог спровођења;
- макроекономску и фискалну анализу јавних средстава у функцији финансирања јавних потреба града и градских општина;
- утврђивање обима и критеријума за финансирање градских општина;
- праћење и евидентирање података о кретању прихода градских општина;
- планирање и припрему буџета града;
- послове трезора града који се односе на финансијско планирање, управљање готовинским средствима, контролу расхода буџета, буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора, управљање дугом и финансијском имовином;
- пласирање средстава града;
- финансијско-рачуноводствене послове директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава;
- благајничко пословање, вођење пословних књига и других евиденција по корисницима, усаглашавање потраживања и обавеза;
- управљање финансијским информационим системом;
- послове који се односе на изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката који се финансирају из буџета града и имовинско-правне послове који се односе на реализацију ових инвестиција и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Законом предвиђене функције трезора врше се у Сектор за трезор.

  
  Корисни линкови